خدمات تاکسی رانی الکترونیک شامل موارد ذیل می باشد.

1-صدور کارت تاکسیرانی
2-صدور کارت ناوگان وانت بار
3-صدور کارت سرویس مدارس
4-اختصاص کد تاکسی
5-خروج از شهر تاکسیرانان
6-صدور پروانه تاکسیرانی
7-تبدیل به احسن
8-تعویض پلاک
9-تغییر مالکیت
10-مجوز موقت تاکسیرانی
11-نقل و انتقال
12-پروانه بهره برداری

به زودی با راه اندازی سامانه ، لینک ورود در همین صفحه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.